O knihovně

Zřizovatel: Město Dolní Kounice
Sigla: BOG 504
Městská knihovna v Dolních Kounicích je knihovnou základní, která uspokojuje kulturní a informační potřeby obyvatel města při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Všestranně napomáhá všem formám vzdělávání. Získává, zpracovává a zpřístupňuje literaturu a poskytuje informace nejen specializované na literaturu a její tvůrce, ale i regionální a komunální. Zprostředkovává i reprografické služby a je také místem volného přístupu k Internetu.

Historie

 První zmínky o knihovně jsou z 1. poloviny 19. století. Byla umístěna na faře a vedl ji kaplan František Dědek. Později byla přemístěna do školy. V té době tvořilo fond asi 500 knih. Při knihovně byl zřízen čtenářský spolek za účelem vzdělávání, zábavy a čtení knih a časopisů. V místnosti spolku bylo dovoleno hrát šachy, kulečník a karty. Každého nového člena schvaloval výbor. Valná hromada pak rozhodovala jednou za půl roku o tom, které knihy se koupí. Členové platili jednorázový příspěvek 50 krejcarů a pak měsíčně ještě 20 krejcarů. Čítárna byla otevřena denně od 13 do 23 hodin, ve čtvrtek, neděli a svátky i dopoledne. Později vznikají ještě knihovny při Sociální demokracii, při TJ Sokol a při spolku Katolická jednota. Přibližně v době vzniku samostatné Československé republiky se ze všech těchto spolkových knihoven vytváří Městská knihovna.

Během své existence se knihovna několikrát stěhovala - z náměstí TGM na ulici Hlavní do tehdejšího Besedního domu. Po roce 1946 pak do domu čp. 125 na Tovární ulici, zvaného Stará pošta. Úřadovna Pošty byla přestěhována jinam. Knihy zde půjčoval nejprve pan učitel Nechmač, pak paní učitelka Drtílková, paní učitelka Buchtová, pan učitel Vyhnalík a další. V roce 1952 měla knihovna už 3153 svazků a navštěvovalo ji 260 čtenářů. V roce 1957 a později ještě v roce 1979 získala již jako Místní lidová knihovna Čestné uznání v celostátní soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V této době zřizuje i financuje knihovnu Okresní úřad.

Její povinností bylo metodicky řídit a dodávat soubory knih do knihoven okolních obcí: Kupařovic, Malešovic, Mělčan, Moravských Bránic, Němčiček, Nových Bránic, Pravlova a Trboušan. Tento zvláštní fond, který financovala Okresní knihovna Židlochovice mezi jednotlivými knihovnami koloval.

Knihy z regionálního fondu nyní spravuje Městská knihovna Kuřim, která má statut regionální knihovny pro region Brno-venkov.

Středisko pro knihovny okolních obcí regionu Ivančicko bylo přemístěno do Oslavan, nyní do Ivančic.

V roce 1977 došlo ještě jednou ke stěhování, a to na současnou adresu Tovární 1.

Současnost

Od 1. 1. 2003 se stává zřizovatelem Město Dolní Kounice a knihovna je její organizační složkou s názvem Městská knihovna Dolní Kounice. Její činnost zajišťuje jedna profesionální knihovnice. Půjčuje 3x týdně, celkem 21 hodin za týden. Fond knihovny je univerzální - obsahuje knihy, časopisy, mapy a CD-Romy (převážně encyklopedického charakteru). CD-Romy se půjčují prezenčně, ostatní absenčně. Čtenáři mají k dispozici fond tvořený přibližně 14.500 knihami (4.500 naučné a 10.000 beletrie), 24 CD-ROMůa 20 titulů časopisů. Pro všechny návštěvníky je zdarma přístupný Internet a Wi-Fi. Informace získané z webu lze i vytisknout.
V prostorách půjčovny se také konají různé výstavy - např. fotografií, obrazů, keramiky, dřevěných plastik, pohlednic, drobné grafiky, novoročenek a dokonce i uměleckých knižních vazeb dolnokounického rodáka Jindřicha Svobody. Většina vystavovatelů pochází nebo má vztah k našemu regionu, a proto je o jejich tvorbu velký zájem.
Děti z místní základní a mateřské školy navštěvují se svými učiteli v rámci výuky knihovnické lekce, kde se dozvídají vše, co o knihovně potřebují vědět - co a kde najdou, jak hledat v elektronickém katalogu. Probíhá i pasování prvňáčků na čtenáře, literární kvizy a soutěže pro děti. Základním i mateřským školám knihovna nabízí možnost průběhu výuky i např. různých školních projektů přímo v knihovně. 

Od poloviny roku 2003 jsou všechny nově nakoupené knihy ukládány do počítačové databáze. V létě roku 2006 byly za pomoci brigádníků vloženy do počítače knihy původního fondu knihovny z oddělení naučné literatury a beletrie pro dospělé. Město zakoupilo potřebný software (Clavius, nyní Tritius) pro automatizaci provozu knihovny, která byla spuštěna po uložení zbývajících knih dětského fondu do elektronického katalogu. Celý knižní fond je stále průběžně opravován a nově obalován a dle potřeby aktualizován (vyřazování zastaralých a opotřebených knih). Jednou za pět let probíhá revize knihovního fondu s větší aktualizací celého fondu.

Knihovní fond je již celý dostupný na webových stránkách v on-line katalogu.
O své činnosti, také o nových knihách, knihovna průběžně informuje v městském periodiku, nyní Dolnokounickém zpravodaji, a také ve vývěsce knihovny ve městě, na Facebooku knihovny a na webových stránkách knihovny. 

Knihovna je umístěna v historické památkově chráněné budově bývalé radnice v prvním patře. Prostory knihovny jsou prostorově velmi limitované, bez dostatečného zázemí a archivu. Knihovnu by bylo vhodné rozšířit - např. do půdních prostor, kde by bylo krásné oddělení pro děti a mládež. Nevyhovující je i přístup - po točitém schodišti bez výtahu - pro starší čtenáře. V knihovně proběhlo několik rekonstrukcí: rok 2014 rekonstrukce stropů a osvětlení, výměna oken  do dvora, malování knihovny, rok 2018 výměna podlahové krytiny, regálů a nábytku v dětském a naučném oddělení, rok 2019 rekonstrukce toalet služebních a pro veřejnost, natírání oken, rok 2022 výměna oken do ulice.

Knihovna je komunitní knihovnou. Uživatelé knihovny se mohou podílet na výběru knih do fondu i iniciovat akci, projekt. Spolupracuje s rodiči malých čtenářů, organizacemi a školami ve městě, také formou spolupořádání besed. Je vidět na sociální síti Facebook, i sdílením různých obsahů. Podílí se na akcích města, propagaci místní historie a vztahu k místu, podporuje společné zájmy a zdravý životní styl, podporuje Faitrade - jsme pro spravedlivé a ekologicky šetrnější výrobní podmínky z velmi dobrou kvalitou a za komunitním sdílením této myšlenky.                                                                                                      

Knihovna Dolní Kounice 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!